سلام،در یک کوچه بن بست مسکونی کارگاه تیرچه بلوک با …

پرسش

سلام،در یک کوچه بن بست مسکونی کارگاه تیرچه بلوک با سرو صدای خیلی زیاد در حال کار کردن هستن هر روز،میشه ازشون شکایت کرد؟؟اگه میشه به کجا باید مراجعه کنیم

1 سال 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید