سلام استفاده از قسمتی از اشعار برروی محصولات برای فروش بدون …

پرسش

سلام
استفاده از قسمتی از اشعار برروی محصولات برای فروش بدون اجازه از صاحب شعر مجاز است؟؟

2 سال 184 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید