سلام برای گرفتن گواهی باکره نبودن برای ازدواج بدون …

پرسش

سلام
برای گرفتن گواهی باکره نبودن برای ازدواج بدون اجازه پدر برای محضر .چه مدت بعد از مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی طول میکشه تا گواهی را اخذ کنم؟ حدودا چه مدت کار میبره؟

1 سال 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید