سلام در تبصره ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها …

پرسش

سلام

در تبصره ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها آمده است ” در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیات مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند، مجمع عمومی ‌فوِق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد.”

سیوال این است که : منظور از سه نفر ، اعضای اصلی هییت مدیره است یا اعضای علی البدل را هم شامل میشود

1 سال 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید