سلام زنی که یک فرزند دختر دارد و همسرش فوت کرده …

پرسش

سلام
زنی که یک فرزند دختر دارد و همسرش فوت کرده است و حقوق همسر را بطور کامل دریافت میکند و به ازای گرفتن دیه همسر، مهریه خود را بخشیده است، میتواند از پدر شوهرش تقاضای نفقه کند؟

12 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید