سلام سه دانگ از مغازه ای مطلق به بنده است و …

پرسش

سلام
سه دانگ از مغازه ای مطلق به بنده است و سه دانگ دیگر در اختیار شخص دیگر بنده به علت بازنشستگی دیگر در مغازه کار نمیکنم ولی نصف مغازه به فروش نمیره چون اخلاق شریکم خوب نیست. خواستم ببینم میتونم ادعا کنم که یا ایشون سهم منو بخرن یا من سهم ایشون رابخرم

1 سال 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید