سلام طرف دعوی اینجانب یک دادخوست ابطال و توقبف یه قطعه …

پرسش

سلام
طرف دعوی اینجانب یک دادخوست ابطال و توقبف یه قطعه زمین باه دادگاه داده است دادگاه بدوی حکم به ابطال و توقیف داذه است که به ضرربنده است, اینجانب اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد در لایحه دفاع خود عزص کردیم این دادخواست اشتباه تنظیم شده است با این متن زیر
طبق مواد ۱۴۷-۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت رای هییت حل اختلاف مندرج در ماده ۱۴۷ قابل اعتراض دادگاه است ، آقای .. به رای هییت اعتراض نکرده اند بلکه توقیف وابطال عملیات ثبتی را درخواست نموده اند که این دعوی در حال حاضر پذیرفتنی نیست زیرا عملیات ثبتی بر اساس رای هییت صورت می گیرد و مادام که رای هییت از طرف مرجع قضایی (دادگاه) باطل نشده است صدور رای بر توقیف و ابطال عملیات ثبتی موافق با منطق قضایی نیست بنابراین عدم توجه دادگاه محترم یه این نکته مهم موجب نقض رای مورد اعتراض اس
و دادگاه تجدید نظر را تایید و گفته طیق قانون رای صادر شده است رای قطعی شده است
آیا در حقیقت دادخواست اشتباه تنظیم شده است؟؟؟؟
اگه اشتباه تنظیم شده است الان باید چه کرد؟؟؟

1 سال 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید