سلام ما همسایه‌ای داریم که از صب تا شب تو پشت …

پرسش

سلام

ما همسایه‌ای داریم که از صب تا شب تو پشت بام هستن و باعث میشه که ما نتونیم پنجره‌همون رو باز کنیم. بهشون اعتراض کردم گفتم دیوار بام رو بلندتر کن تو هم راحت باش ما هم. جوابش این بوده که :پنجره هاتو آجر بگیر…

 اگر شکایت کنم به نتیجه ای میرسم؟ که مجبور کنم دیوارشو بلندتر کنه؟

8 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید