سلام میخواستم بپرسم مسئولیت پلمپ گمرکی الصاقی بر روی کامیون تا …

پرسش

سلام

میخواستم بپرسم مسئولیت پلمپ گمرکی الصاقی بر روی کامیون تا رسیدن به گمرک مقصد با چه کسی هست ؟و نقش راننده کامیون چیست ؟

11 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید