سلام یه استاد کار درگرگان مشغول تعمیرات لوازم خانگی هستم برای …

پرسش

سلام
یه استاد کار درگرگان مشغول تعمیرات لوازم خانگی هستم برای کسی لباسشویی اوراتعمیر وبعد از اتمام وصحت کارکردن لباسشویی بدون اینکه دستمزد مرا بپردازد لباسشویی را برداشت ورفت

8 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید