سلام یه استاد کار درگرگان مشغول تعمیرات لوازم خانگی هستم برای …

پرسش

سلام
یه استاد کار درگرگان مشغول تعمیرات لوازم خانگی هستم برای کسی لباسشویی اوراتعمیر وبعد از اتمام وصحت کارکردن لباسشویی بدون اینکه دستمزد مرا بپردازد لباسشویی را برداشت ورفت

10 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید