سلام امروز رییسم اومد تو اتاقم دستم را کشید از …

پرسش

سلام امروز رییسم اومد تو اتاقم دستم را کشید از پشت میزم بلندم کرد و بهم گفت برو گورت را گم کن نمی خواهم کارکنی جلوی سه نفر این حرفا را بهم زد میتونم ازش شکایت کنم؟

10 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید