سلام اپارتمان ما ۳طبقه هستیم وطبقه ۳توفروشنامه اش نوشته پشت …

پرسش

سلام اپارتمان ما ۳طبقه هستیم وطبقه ۳توفروشنامه اش نوشته پشت بام دراختیارطبقه سوم امادرفروشنامه ما چیزی ازاینکه پشت بام دراختیارطبقه سوم باشدنوشته نیست بااینکه مازودترازانهاخریداری کردیم و بعدازخریداری پیمانکار از همه دریک برگه معمولی بدون تعهد محضری ازهمه امضاگرفت پشت بام دراختیارطبقه سوم امادرسندنوشته پشت بام مشاودرصورتمجلس تفکیکی پشت بام مشا هستش برای هر۳واحد واین توافق نامه قبل از حاضرشدن سندوصورتمجلس تفکیکی بود وبعدازحاضرشدن سندچیزی ازاینکه پشت بام دراختیارطبقه سوم ۳باشدبرای هیچ یک ازطبقات درسندقیدنشده حال طبقه سوم درب پشت بام راقفل زد واجازه استفاده نمیدهدوفقطخودش استفاده میکند ودرپاگردپشت بام برای خودش انباری درست کردبااینکه مشاهستش وراه پله هم درسندمشانوشته وشکایت کیفری کردم ودستورقضایی گرفتم برای بازکردن درب پشت بام وبازپرس ارجاع دادبه کلانتری ومامورکلانتری احضارش کردوازش تعهدکتبی گرفت که دیگردرپشت بام راقفل نکندوماموراومدبازدید کردوصورتجلسه کردامابعدماموردوباره درب قفل کردوماموراومدصورتجلسه کرد که درب پشت بام رابازکردبعد رفتن ماموردوباره درب پشت بام راقفل زد ومامور دوباره اومدصورتجلسه کردکه بعدازتعهدکتبی درب پشت بام راقفل زد بازپرس گفت بروشکایت حقوقی کن درسته پشت بام مشا هستش وطبقه ۳نمیتوانددرب پشت بام راقفل کندوبعدازاومدن سندفروشنامه وتوافق که محضری نباشدباطل شده است اماچون این طرف ادعا دارد بایدشکایت حقوقی انجام دهید من شکایت ایجادمزاحمت وممانعت ازحق کردم ایاشکایت کیفری من اشتباه بود وبازپرس یک وقت رسیدگی حضوری گذاشت که زمانش نشدهنوز ایناهمسایه باتوافق نامه عادی میتوان پشت بام رادراختیاربگیریددرصورتیکه سندتازه حاضرشد ونوشته مشاواون توافق نامه عادی باطل میشودومن میتوانم دردادگاه کیفری محکومش کنم؟ باتشکر

8 ماه 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید