سلام اگرداخل عقدنامه فقط نوشته شده باشه سکه تمام بهارآزادی …

پرسش

سلام اگرداخل عقدنامه فقط نوشته شده باشه سکه تمام بهارآزادی میشه سکه تاریخ پایین به عنوان مهریه داد

7 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید