سلام اگرداخل عقدنامه فقط نوشته شده باشه سکه تمام بهارآزادی …

پرسش

سلام اگرداخل عقدنامه فقط نوشته شده باشه سکه تمام بهارآزادی میشه سکه تاریخ پایین به عنوان مهریه داد

1 ماه 16 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید