سلام اگر عرصه ملکی موقوفه باشدو مالک بخواهد اعیان ملک …

پرسش

سلام اگر عرصه ملکی موقوفه باشدو مالک بخواهد اعیان ملک را وقف اولاد و امور عام المنفعه کند در صو رت مفقود شدن سند و مریضی سخت مالک برای کارهای اداری چه پیشنهادی دارید متشکرم

5 ماه 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید