سلام اگر کسی طلاق بگیرد و مهریه اش راهم بگیرد دوباره …

پرسش

سلام اگر کسی طلاق بگیرد و مهریه اش راهم بگیرد
دوباره ازدواج کند باز هم میتواند ادامه مهریه اش را بگیرد یا خیر ؟

1 سال 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید