سلام خسته نباشد اگر یکی از وارثین فردی که در قید …

پرسش

سلام خسته نباشد

اگر یکی از وارثین فردی که در قید حیات نیست فوت شود و دیگر وارثان زنده باشند آیا سهمی به فرزندان وارث فدت شده میرسد؟(نوه های پدر بزرگ)

1 سال 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید