سلام در حکم بدوی واجرای حکم شماره  وتاریخ سند اشتباه …

پرسش

سلام در حکم بدوی واجرای حکم شماره  وتاریخ سند اشتباه نوشته شده است.وسپس رای تصحیحی صادر گردیده است چون آدرس محکوم علیه مجهول المکان بوده است  نشر اگهی صورت گرفته است.بعد از چه مدتی می توان  درخواست مجدد حکم اجراء داد؟ تشکر

1 سال 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید