سلام دو هفته پیش پدرم یک ملک را برای فروش …

پرسش

سلام دو هفته پیش پدرم یک ملک را برای فروش گذاشت و پس از امضا قرارداد و گرفتن مبلغ ۱۰۰ ملیون تومان به عنوان پیش پرداخت  معامله انجام شد ولی بنگاه ملک به جای ۵۳ متر اشتباهی ۵۴ متر را درقراردادثبت کرده ولی بعد از یک هفته با خریدار به بهانه این مشکل و رفع آن به بنگاه رفتیم و خریدار سند ملک را ازما گرفت و بدون هیچ حرفی آن را برد و پس نداد و گفت معامله فسق شود و پس از حرف زدن ماهم قبول کردیم که معامله فسق شود  وبرای این کار خریدار یک برگه نوشت که معامله فسق شود ولی به جای این که ذکر کند فسق قرارداد از هردوطرف است نوشته است فسق از طرف خریدار و پدرم آنرا امضا کرده و خریدار سند ملک را گرفته و گفته پس از پرداخت چک سند را تحویل میدهد. حال چه کار کنیم؟

1 سال 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید