سلام علیم شکوایه در مورد انجام الزام به ایفای تعهد غیر …

پرسش

سلام علیم
شکوایه در مورد انجام الزام به ایفای تعهد غیر مالی بر علیه دو سازمان دولتی داده ایم این دو سازمان هیچ مدارک و دلایلی که نشان دهد به تعهدات خود عمل نموده اند ارائه نداده اند با استفاده از شاهد میخواهند بگویند که به تعهدات خود عمل نموده اند.
آیا سازمان های دولتی میتواند در دادگاه حقوقی از مردم به عنوان شاهد استفاده نماید.یا خیر

1 سال 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید