سلام قطع انشعاب گاز به هر دلیلی به …

پرسش

سلام قطع انشعاب گاز به هر دلیلی به جز استفاده غیر مجاز نیاز به حکم قضایی دارد؟

9 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید