سلام مادر بزرگ من تابستان پارسال فوت کردن.اموال متوفی درخانه …

پرسش

سلام مادر بزرگ من تابستان پارسال فوت کردن.اموال متوفی درخانه ایی هست که متعلق به برادرشون هست و ماچندین بار تماس گرفته ایم تا برویم اموالی که طبق قانون وراثت  به مادرم که تنها وارث هستن تعلق دارد، تحویل بگیریم ولی همکاری نمی کنن . درخواست تحریر ماترک نیز کرده ایم .لطفا من را راهنمایی کنید

1 سال 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید