سلام من مردی هستم ۴۷ ساله ۲۴ساله ازدواج کردم ازگله …

پرسش

سلام من مردی هستم ۴۷ ساله ۲۴ساله ازدواج کردم ازگله های خانمم از خانواده خودم خسته شدم وهر موقع شروع می کند گوشهایم را می گیرم اون هم به طرف من حمله ور می شود وشروع به کتک کاری میکند .۴ماه پیش بخاطر کتک کاری دوطرف انگشت شصت پام شکست. ولی این بار از خودم دفاع کردم ومن هم اورا کتک زدم بازوش کبود شده وگردنش هم درد داره ازم شکایت کرده .به نظر شما در دادگاه چگونه برخورد کنم در ضمن مهریه اش را نیز پرداخت کردم. متشکر

1 سال 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید