سلام من ۳ ساله عروسی کردم و اخلاق همسرم خیلی …

پرسش

سلام من ۳ ساله عروسی کردم و اخلاق همسرم خیلی بدبودچندبارازخونه بیرون کرده بود بی احترامی به خودموخونوادم باراخرم مامانمووبرادرکوچیکترموانداخت بیرون که من با فکربچگانه واحمقانم خواستم انتقام بگیرم باتلفن بهش خیانت کردم که عذاب بکشه خب۱۸ سالم بود اماپشیمون شدم وبهش گفتم اونم الان یک ساله زندونیم کرده توخونه وادرس خونرم به کسی نداده چندین بارم کتکم زده الان بااینکه پشیمونم بایدچیکارکنم دادگاه براپرینت یکسال پیش بااینکه سنمم کم بوده چه حکمی میده همسرم همش تهدیدمیکنه که مدرک جورمیکنم تاشلاقت بزنن ومهرتم نمیدم من ازابروم میترسم اما تحمل زندگی تواین زندون برام سخته کمکم کنید

1 سال 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید