سلام مهدی هستم من در جای ۶سال کار کردم تا …

پرسش

سلام مهدی هستم من در جای ۶سال کار کردم تا این ۶ سال فقط ۴ ماه بیمه کرده من شکایت کردم به جای که اسم صابکارم بنویسم اسم شخص دیگری نوشتم که در ایست بیمه رد میشودومن از صابکرم مدارک برای حقوق دارم ولی قانون کار رد شد چون گفتن شما اسم دیگری اوردی فقط تونستم همین ۴ ماه ثابت کنم حالا من چکار کنم

1 سال 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید