سلام میخواستم بدونم که تقسیم زمین کشاورزی گندم بین ورثه …

پرسش

سلام میخواستم بدونم که تقسیم زمین کشاورزی گندم بین ورثه منظورم دختر و پسر و همسر متوفی به چه ترتیب است .

1 ماه 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید