سلام میخواستم بدونم که تقسیم زمین کشاورزی گندم بین ورثه …

پرسش

سلام میخواستم بدونم که تقسیم زمین کشاورزی گندم بین ورثه منظورم دختر و پسر و همسر متوفی به چه ترتیب است .

5 ماه 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید