سلام نحوه اثبات مالکیت خودرو چگونه است کل مدارک بنام …

پرسش

سلام نحوه اثبات مالکیت خودرو چگونه است کل مدارک بنام برادرم بود زنش به عنوان مهریه توقیفش کرد برادرم نیز فوت شده ضمنا ورثه که پدر مادرم هستن میدونن ماشین مال منه صدای ضبط شده خود خانم هم هست که اقرار کردقصد اذیت داره و میدونه ماشین ما منه .چ کار کنم اثبات مالکیت کنم

10 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید