سلام هر گاه محکوم له دو بار ملک محکوم …

پرسش

سلام هر گاه محکوم له دو بار ملک محکوم علیه را به مزایده بگذارد و بفروش نرود و خودش هم قبول نکند تکلیف ملک جه میشود

11 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید