سلام هزینه دادرسی دادگاه وهزینه مالیات وکیل بابت تمبر چنددرصده …

پرسش

سلام هزینه دادرسی دادگاه وهزینه مالیات وکیل بابت تمبر چنددرصده منظورم جداازحق وکیله ۱۹۰ملیون چک دارم اگه وکیل پول دادگاه ومالیاتی که خودش میده رو حساب کنه چنددرصدمیشه؟

1 سال 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید