سلام هزینه دادرسی دادگاه وهزینه مالیات وکیل بابت تمبر چنددرصده …

پرسش

سلام هزینه دادرسی دادگاه وهزینه مالیات وکیل بابت تمبر چنددرصده منظورم جداازحق وکیله ۱۹۰ملیون چک دارم اگه وکیل پول دادگاه ومالیاتی که خودش میده رو حساب کنه چنددرصدمیشه؟

11 ماه 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید