سلام وادب ایا میتوان با توجه به فرسودگی اپارتمان مالکان را …

پرسش

سلام وادب
ایا میتوان با توجه به فرسودگی اپارتمان مالکان را موظف به بازسازی وساخت کلی ساختمان نمود.منظور کوبیدن وساخت مجدد میباشد.

8 ماه 12 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید