سلام وقت بخیر بنده سه ماهه پیش با موتورسیکلت رستوران،با …

پرسش

سلام وقت بخیر بنده سه ماهه پیش با موتورسیکلت رستوران،با یک خودرو در حال گردش به فرعی تصادف کردم،و خودرو مقصر اعلام شد، که بنده پای راستم از قسمت نازک نی دچار ترک خوردگی شدید و کبودی روی پیشانی شدم که با توجه به شرایط مالی که هم بیکار شدم از دادگاه درخواست یک سوم دیه را کردم که دادگاه با نصف آن موافقت کرد ،که بیمه به من مبلغ شش میلیون و نهصد هزار تومان را داد به عبارتی نصف سیزده میلیون و هشتصد هزار تومان ،حال سوال من این است که مگر استخوان نازک نی دیه اش فقط شانزده میلیون نیس ،؟ بس چرا سیزده میلیون برای من تعیین شده

1 سال 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید