سلام. وقت بخیر. جهت تغییر نام در دادگاه حضور شاهد …

پرسش

سلام. وقت بخیر. جهت تغییر نام در دادگاه حضور شاهد لازم است یا استشهادیه کتبی کفایت میکند؟

1 سال 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید