سلام وقت بخیر یک سوال درباره مهریه .آیا …

پرسش

سلام وقت بخیر یک سوال درباره مهریه .آیا همسر بنده که فرزند همسر دوم مادرش است میتواند بعد از فوت مادرش مهریه آن را از وراث همسر اولش طلب کند؟ ابتدا همسر مادرش فوت کرده و بعد مادرش فوت کرده ولی هنوز زمینهایی از همسر اولشان در دست فرزندان همسر اولشان وجود دارد

4 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید