سلام یه قراداد اجرا و طراحی یه پروژه برقی برای …

پرسش

سلام یه قراداد اجرا و طراحی یه پروژه برقی برای شخص حقیقی چگونه باید باشد که دچار ضرر و زیان نشود

2 سال 285 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید