فامیلی من محمدی راد است می خواهم پسوند ان را …

پرسش

فامیلی من محمدی راد است می خواهم پسوند ان را حذف کنم در شهرستان محل صدور شناسنامه ام فامیلی محمدی وجود ندارد اما در مرکز استان و سایر شهرسانها وجود دارد آیا از لحاظ قانونی و با توجه به محل صدور شناسنامه ام با تغییر فامیلی به محمدی موافقت می شود؟

1 سال 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید