لطفا بفرمایید مالیات بر ارث ماترک مادر چند درصد دارایی …

پرسش

لطفا بفرمایید مالیات بر ارث ماترک مادر چند درصد دارایی مادر است؟

مادر مالک یک خانه به ارزش یک میلیارد تومان باشد و پنج فرزند دختر و یک فرزند پسر داشته باشد.

مالیات بر ارث خانه مادر پس از فوت او چقدر است؟

11 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید