متاهل هستم و عاشق دختری شدم و میخواهم با او …

پرسش

متاهل هستم و عاشق دختری شدم و میخواهم با او ازدواج کنم در حالیکه خانواده اش با توجه به شرایطم قبول نمیکنن، امکانش هست دختر به دادگاه مراجعه اجازه ازدواج بدون اذن پدر بگیره؟

1 سال 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید