من بعلت به اجرا گذاشتن مهریه متواری شدم البته قبل …

پرسش

من بعلت به اجرا گذاشتن مهریه متواری شدم البته قبل از متواری شدن حکم عدم تمکین دریافت نمودم یعنی همسرم حاضربه ادامه زندگی نشد حال همسرم از غیبت بنده استفاده کرده بعلت عسرحرج ازمن غیابا طلاق گرفته سه تاسوال برایم مطرح است ۱ایازنی که ازشوهر تمکین نکرده حق تقاضای عسرحرج نموده غیابا طلاق بگیرد ۲ ایاباتوجه با اینکه نوع طلاق خانمم باین است باز مهریه به خانمم تعلق میگیرد ۳ ایا با دلیل محکم پس ثبت طلاق درشرایط خاص قابل ابطال است یا خیر

11 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید