هر پرسش حقوقی دارید اینجابنویسید تا پاسخ آنرا برای شمابنویسیم.. اگر …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجابنویسید تا پاسخ آنرا برای شمابنویسیم..

اگر کسی کانالی برای کشیدن لوله در محل باغ خود میان راه بکند ویک طرف راه را برای رفت و آمد باز نگه دارد و علایم مشخص کننده که قسمتی از راه بسته است استفاده کرده باشد و کسی با موتور شبانه بدون توجه به علایم سدمعبر داخل آن بیفتد مقصر کیست.با تشکر

10 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید