هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام اگر کسی به فردی وکالت فروش دهد میتواند بعد از فروش ادعا کند که خلاف میلش بوده

6 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید