هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم… آیا میتوان سهام شرکتهای عام را در مورد مهریه توقیف کرد . آیا  با وجود عدم آگاهی از وجود این سهام از طرف زوجه راهی برای توقیف آن دارد؟

8 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید