هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آن را …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آن را برای شما بنویسیم…باعرض سلام وخسته نباشید، بنده نزدیک به ۱۳ماه هست که ازدواج کردم ویک ازدواج نارازی ازطرف خانواده خودم که هرکاری میکردم میگفتندما این دختر رانمیخوایم نه خودش خوبه نه خانوادش، وبنده برخلاف میل خانواده خودم به خواستگاری دختررفتم تک وتنها که باپافشاری بعدازیک ماه پدردختررازی به وصلت ماشد وبقیه خانواده دختر ازقبل رازی بودند،ودرکل نامزدیه ما۴ماه بیشترطول نکشیدکه پدردخترگفت بایدسریع تراقدام به عقد وازدواج کنیم که رسم نداریم بیشتراز ۴ماه دخترنامزد بمونه،ودرتاریخ ۱۱/۳/۹۶ماازدواج کردیم بدون خانواده واقوام وآشنایی ازطرف بنده،وشب زفاف بنده متوجه این موضوع شدم که دختر خون ریزی ندارد وبه ایشان که سوال کردم گفتند،شایدارتجاعی باشم،وبعدازاون شب بنده خیلی پرس وجوکردم که شرایط کسی که ارتجاعی است چگونه است،وباسوالات وفکرهای خراب من ۶ماه دوام آوردم که بالاخره بعدازیک دعوای زناشویی ودخالت های خانواده همسرم کاربه جاهای خیلی بد وباریک کشیده شد، وبنده که دیگر کسی رانداشتم ومقصرامر خودم بودم که خانواده واقوام نگزاشته بودم واسه خودم،مجبوربه عقب نشینی دردعواها وکش مکش های زناشویی میکردم،که بالاخره،همسرم ومادرایشان که دیدندمن سرم پایین هست وچیزی نمیگم ودردعواها ادامه وپیگیر نیستم باجرأت به بنده گفت که بله من درنوجوانی ازدختری درآمدم وگول خوردم،وازآن تاریخ بنده اقدام به شکایت نسبت به این امر کردم که ایشان همراه باخانواده بنده رافریب داده اند وازدادگاه محترم طلب فسخ نکاه راکردم،که بعداز کلی کش مکش دادگاه آخرپرونده بنده راباطل کردند،وبنده تنهاشواهدم صدا بود وبه گفته خودهمسرم قبلا درخانه خواهرایشان اقدام به عمل پرده ورحم کرده که دکتر قلابی گولشان زده است وفقط تیغ وبخیه الکی زده، درکل بااین شواهدی که داشتم نمیدونم چرادادگاه به نفع بنده رأی صادرنکردند وبنده باناامیدی دارم زندگی میکنم خواهش میکنم کمکم کنید

8 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید