هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…

آیا حق الارث دختر و پسر برابر شده؟اگرر برابر شده آیا این قانونی در مورد ورثه ی متوفی زمان فوت آن در چند سال قبل بوده و تا کنون سهم الارث به علت مشکلات قانونی تقسیم نشده صدق میکند ؟

1 سال 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید