همسربنده یک‌ماهه فوت کرده وراث اوتاچه مدت میتوانم مهریه اورامطالبه …

پرسش

همسربنده یک‌ماهه فوت کرده وراث اوتاچه مدت میتوانم مهریه اورامطالبه کنند اگر بخواهم مهریه اش راببخشن نوشته ای که چندشاهدزیرآنرامبنی بربخشش مهریه امضاکنندگان ارزش قانونی دارد

10 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید