همسربنده یک‌ماهه فوت کرده وراث اوتاچه مدت میتوانم مهریه اورامطالبه …

پرسش

همسربنده یک‌ماهه فوت کرده وراث اوتاچه مدت میتوانم مهریه اورامطالبه کنند اگر بخواهم مهریه اش راببخشن نوشته ای که چندشاهدزیرآنرامبنی بربخشش مهریه امضاکنندگان ارزش قانونی دارد

7 ماه 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید