پدرم‌دوهمسرداشت‌وفوت‌کرده‌ …

پرسش

سلام
پدرم‌دوهمسرداشت‌وفوت‌کرده‌بازنشسته‌ارتش‌بود‌دولت‌
برای‌هرکدام‌از‌همسران‌کارت‌بانکی‌درست‌کرد‌که‌هر‌کدام‌
حقوقشان‌را‌جدا‌جدا‌می‌گرفتند‌حالا‌یکی‌از‌آنها‌فوت‌کرده
خواستم‌سئوال‌کنم‌ببینم‌حقوق‌آنکه‌مرده‌به‌این‌یکی‌تعلق
می‌گیرد‌یا‌نه‌مممنونم‌اگر‌جواب‌بدهید

2 سال 209 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید