پول دادم به یه نفر توکارش شریک شم ازش دستخط …

پرسش

پول دادم به یه نفر توکارش شریک شم ازش دستخط واثر انگشت دارم اما نه پولم رو میده نه سودی که قراربود.داره ونمیده

8 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید