Parsa baluchi: در مورد قطعه زمینی زراعی به فردی که خود …

پرسش

Parsa baluchi:
در مورد قطعه زمینی زراعی به فردی که خود را متصرف قلمداد کرده و متقاضی ثبت گردیده به دادسرا عمومی و انقلاب شکایت کردم در حین رسیدگی متهم وفات و قرار نهایی موقوفی پرونده صادر گردیده هم اکنون چکاری انجام دهم؟

برای دادخواست حقوقی وارثان خیلی زیاد هستند وهمزمان ایا برای همه باید دادخواست تنظیم نمود ؟که هزینه زیاده و هم پرونده اینکه هزینه دادرسی کم شود چه باید کرد؟

بعضی از ورثه ها زیر ۱۸ سال سن هستند ایا جداکانه بر علیه انها دادخواست تنظیم مرد؟

ایا دادخواست برای باطل کردن سند متشاکی عنه که فوت کرده برای کلیه ورثه ضروری است؟

4 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید